Inicio

1. TITULARIDADE DO SITIO WEB

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de Xullo, de Servicios da Sociedad da Información e Comercio Electrónico, facilítaselle a seguinte información xeral sobre este sitio web:

Dominio: http://www.ppdapobra.es

Titular: Partido Popular da Pobra do Caramiñal

Domicilio Social: Praza de Valle Inclán Nº2 - 2º, 15940 A Pobra do Caramiñal (A Coruña). Galicia.

Teléfono: 678 434 911

Correo Electrónico: se.arbopadpp@arbopadpp

2. USO XERAL DO SITIO WEB

As presentes condicións xerais de uso dos servizos ofrecidos na url www.ppdapobra.es, son suscritas polo Partido Popular da Pobra do Caramiñal, de outra parte, polo usuario. Os usuarios poden ter acceso e ver o contido deste sitio web gratuitamente, conforme a estos términos e a calquera término específico descrito en cada contido.

2.1 CONTIDO E USO

Os usuarios que accedan á web do Partido Popular da Pobra do Caramiñal, faranno conforme á Ley, a moral, as boas costumes e a orde pública, e obríganse en todo momento a non acceder á web e ós contidos de forma contraria á establecida e/ou con fins ilícitos, lesivos de dereitos e libertades de terceiros, ou que poidan danar, deteriorar, saturar ou ralentizar a web, en perxuizo do Partido Popular da Pobra do Caramiñal ou de terceiros usuarios. Os usuarios non copiarán, distribuirán, difundirán, transformarán, modificarán ou manipularán os contidos.

O idioma empregado polo Partido Popular da Pobra do Caramiñal é o Galego, sen perxuicio de utilizar outras linguas, tanto nacianais como autonómicas, libremente e sen previo aviso. O Partido Popular da Pobra do Caramiñal non se responsabiliza da non comprensión ou entendemento dos idiomas da web polo usuario, nin das súas consecuencias. O Partido Popular da Pobra do Caramiñal poderá modificar os contidos sen previo aviso, así como suprimir e cambiar estos dentro da web, non responsabilizándose das consecuencias que poidan afectar ós usuarios.

2.2 PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O código fuente, os deseños gráficos, as imaxes, as fotografías, as sons, as animacións, o software, os textos, así como a información e os contidos que se recollen en www.ppdapobra.es están protexidos pola lexislación española sobre os dereitos de propiedade intelectual e industrial a favor do Partido Popular da Pobra do Caramiñal e non se permite a reproducción e/ou publicación, total ou parcial, do sitio web, nin o seu tratamento informático, a súa distribución, a súa difusión, nin a súa modificación, transformación ou descompilación, nin demais dereitos recoñecidos legalmente ó seu titular, sin o permiso previo e por escrito do mesmo, Partido Popular da Pobra do Caramiñal.

O usuario, única e exclusivamente, pode utilizar o material que se amosa neste sitio web para o seu uso persoal e privado, quedando prohibido o seu uso con fins comerciais ou para incurrir en actividadea ilícitas. Tódolos dereitos derivados da propiedade intelectual están expresamente reservados polo Partido Popular da Pobra do Caramiñal.

O Partido Popular da Pobra do Caramiñal velará polo cumplimento das anteriores condicións como polo debido emprego dos contidos presentados nas súas páxinas web, exercitando tódalas accións civís e penais que lle correspondan no caso de infracción ou incumplimento destos dereitos por parte do usuario.

2.3 FINALIDADE

A finalidade deste tratamento do Partido Popular da Pobra do Caramiñal, é o mantemento e xestión da relación co/a usuario/a, así como o labor de información.

2.4 LIGAZÓNS

A presenza de ligazóns (links) nas páxinas web do Partido Popular da Pobra do Caramiñal ten finalidade soamente informativa e en ningún caso supón suxestión, invitación ou recomendación sobre eles.

3. POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Sin perxuizo das condicións, cláusulas ou advertencias específicas que se establecen naquelas áreas, lugares ou formularios de contacto do sitio web a través dos cales o usuario pode realizar unha solicitude de información ou ben establecer comunicación co Partido Popular da Pobra do Caramiñal, establécense a continuación as condicións que rixen o sitio web do Partido Popular da Pobra do Caramiñal con relación á privacidade e protección de datos de carácter persoal.

3.1 CONFIDENCIALIDADE E PROTECCIóN DE DATOS

Para os efectos do previsto na Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Partido Popular da Pobra do Caramiñal infórmalle ó usuario da existencia dun ficheiro automatizado de datos de carácter persoal creado por e para o Partido Popular da Pobra do Caramiñal e baixo a súa responsabilidade, coa finalidade de realizar o mantemento e xestión da relación co usuario, así como o labor de información. No momento da aceptación destas condicións xerais, o Partido Popular da Pobra do Caramiñal precisará do usuario a recollida duns datos imprescindibles para a prestación dos seus servizos.

3.2 REXISTRO DE FICHEIROS E FORMULARIOS

Cubrir os formularios é obrigatorio para acceder e gozar de determinados servizos ofrecidos no web. Non facilitar os datos persoais solicitados ou non aceptar a política de protección de datos supón a imposibilidade de subscribirse, rexistrarse ou gozar de calquera dos servizos nos que se soliciten datos de carácter persoal.

De acordo co establecido na Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, informámoslle de que os datos persoais que se obteñan poderán ser incorporados nun ficheiro con titularidade do Partido Popular da Pobra do Caramiñal, con domicilio na Praza de Valle Inclán Nº2 - 2º da Pobra do Caramiñal; a este respecto están implementadas as medidas de seguridade establecidas no Real decreto 1720/2007, de 21 de decembro.

3.3 CALIDADE DOS DATOS

O usuario é o único responsable da veracidade e corrección dos datos incluídos, polo que se exonera o Partido Popular da Pobra do Caramiñal de calquera responsabilidade ao respecto. Os usuarios garanten e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O usuario acepta proporcionar información completa e correcta nos formularios ou correos electrónicos que envíe.

O Partido Popular da Pobra do Caramiñal non responde da veracidade das informacións que non sexan de elaboración propia e das que indique outra fonte, polo que tampouco asume ningunha responsabilidade en canto a hipotéticos perxurios que puidesen orixinarse polo uso desta información. O Partido Popular da Pobra do Caramiñal resérvase o dereito a actualizar, modificar ou eliminar a información contida nas súas páxinas web, e pode incluso limitar ou non permitir o acceso a dita información. Exonérase ao Partido Popular da Pobra do Caramiñal de responsabilidade ante calquera dano ou prexuízo que puidese sufrir o usuario como consecuencia de erros, defectos ou omisións, na información facilitada sempre que proceda de fontes alleas ao Partido Popular da Pobra do Caramiñal.

3.4 ACEPTACIÓN E CONSENTIMIENTO

O usuario declara que foi informado das condicións sobre protección de datos persoais, aceptando e consentindo o tratamento automatizado dos mesmos por parte do Partido Popular da Pobra do Caramiñal, na forma e para as finalidades indicadas na presente política de protección de datos persoais. Certos servizos prestados no sitio web poden conter condicións particulares con previsións específicas en materia de protección de datos persoais.

3.5 MEDIDAS DE SEGURIDADE

O Partido Popular da Pobra do Caramiñal informa ó usuario que, de conformidade co disposto na LOPD e o Reglamento de Medidas de Seguridade, adoptou as medidas de índole técnica e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos datos de carácter persoal e evitar a alteración, pérdida, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos ós que están expostos. Igualmente o Partido Popular da Pobra do Caramiñal garante ó usuario o cumplimento do deber do secreto profesional respecto dos datos persoais dos usuarios e o deber de gardalos.

4. DEREITO DE CANCELACIÓN E RECTIFICACIÓN DE DATOS

Aquelas persoas que desexen darse de baixa do servizo, ou modificar calquera dos seus datos, deberán enviar correctamente cumplimentado o impreso, xunto coa documentación requerida, á dirección postal Praza de Valle Inclán Nº2 - 2º, 15940 A Pobra do Caramiñal, A Coruña. Descargar o impreso de cancelación de datos. Para visualizalo correctamente, deberá descargar o Acrobat Reader.